dr n. med. Iwona Patyk – specjalista chorób płuc, alergologii i chorób wewnętrznych

ul. Kościuszki 34/3, 85-079 Bydgoszcz

Aktualności

Wykonujemy badania płuc po przebytej infekcji COVID-19: m.in. Dyfuzja (DLCO)

Zdalna konsultacja medyczna /telefon, SMS, e-mail/

W związku z rozwojem infekcji SARS-CoV-2 /koronawirus/, informuję, że istnieje możliwość uzyskania odpłatnej porady medycznej w zakresie:

  • konsultacji medycznych /wystawianie e-ZL/;
  • wystawienia e-recepty,

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Patyk Iwona SpiroClinic Specjalistyczne Gabinety Lekarskie z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kościuszki 34/3, którego reprezentuje Iwona Patyk – właściciel,

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Iwona Patyk kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Patyk Iwona SpiroClinic Specjalistyczne Gabinety Lekarskie

możliwy jest pod numerem tel. nr  +48 505 89 89 09 lub adresem email: gabinet.patyk@gmail.com,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia karty pacjenta na podstawie art. 9  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie Patyk Iwona SpiroClinic Specjalistyczne Gabinety Lekarskie,

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. prowadzenia karty pacjenta oraz opisu historii choroby wraz z podjętymi zaleceniami,

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani / Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Formularz zgody na przetwarzanie danych

Formularz zgody na przetwarzanie danych dziecka